Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych

 1. Niniejszy regulamin określa zasady nagrywania rozmów telefonicznych w firmie ELBONET Tucholski, Senger sp. j. (zwanej dalej Elbonet).
  Określa on również reguły, cele i sposoby wykorzystania, udostępniania oraz zabezpieczenia nagrań rozmów telefonicznych i ich transkrypcji (zwanych dalej Nagraniami).
 2. Administratorem danych osobowych jest Elbonet. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy telefonicznie pod numerem 52 522 12 12 i poprzez e-mail iod@elbonet.pl lub pisemnie pod adresem Biuro Obsługi Klienta Elbonet, ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin.
 3. Po nawiązaniu połączenia, ale przed rozpoczęciem rejestracji rozmowy telefonicznej, rozmówca jest informowany poniższym komunikatem, że rozmowa będzie nagrywana.

Informujemy, że rozmowy są nagrywane. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, rozłącz się i skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila 𝐤𝐨𝐧𝘁𝐚𝐤𝘁 (małpa) elbonet.pl. Regulamin dostępny jest na www.elbonet.pl

 1. Rejestracja rozmów odbywa się na zasadach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Celami są rozwiązywanie sytuacji spornych pomiędzy firmą Elbonet a klientem/rozmówcą, podnoszenie jakości świadczonych usług oraz potwierdzenie warunków umowy.
 2. Nagrania nie mogą być wykorzystywane w innych celach, niż wskazanych wyżej oraz nie są udostępniane innym podmiotom i osobom trzecim. Wyjątkiem mogą być przepisy prawa nakładające obowiązek ich wykorzystania i udostępnienia w innych celach.
 3. Rejestrowana jest wyłącznie fonia rozmów przychodzących.
 4. Nagrania będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia nagrania. Elbonet zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywania Nagrań a pracownicy upoważnieni do ich odsłuchania mają nadane stosowne upoważnienia.
 5. Rozmówcy, których rozmowy zostały nagrane, po uprzednim złożeniu wniosku, mają prawo dostępu do treści do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Mają również prawo wnieść skargę do Prezesa UODO.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2021 r.